Mediafonds Delft

Onderzoeksjournalistiek effectief door nieuwsverslaggeving

Op dinsdag 2 juni vergaderde de raadscommissie Economie, Financiën en Bestuur. Op de agenda stond een brief die het college van B&W aan de gemeenteraad had gestuurd. Aanleiding voor de brief was het voorstel van het Mediafonds Delft om in Delft een lokaal persbureau op te richten met daaraan gekoppeld een poot voor onderzoeksjournalistiek. Het college is nog niet gecharmeerd van het opzetten van het persbureau dat de politieke besluitvorming op de voet gaat volgen. Wel ziet het college iets in het stimuleren van onderzoeksjournalistiek. Het Mediafonds had een inspreektekst naar de commissie gestuurd, omdat live inspreken ivm de coronamaatregelen nog niet mogelijk was. Hieronder onze tekst.

 

Geachte dames en heren,

Op 14 april j.l. stuurde het college u de brief ‘Afweging ondersteuning lokale journalistiek’. Wij ontvingen van de gemeente een brief met een vergelijkbare strekking.
Het is goed dat het college vindt dat de stad behoefte heeft aan onafhankelijke lokale journalistiek en dat de gemeente ervoor kan kiezen om media te ondersteunen. Het is jammer dat de VNG-handreiking met instrumenten die geschikt zijn om lokale onafhankelijke journalistiek te stimuleren op zich laat wachten.

De versterking van een onafhankelijke journalistiek heeft naar onze mening primair tot doel het versterken van de lokale democratie door te fungeren als journalistieke waakhond. Het goed en tijdig informeren van burgers, bedrijven en instellingen is hierbij noodzakelijk. Goed informeren betekent: frequent, onafhankelijk, kritisch en actueel vanaf de verkennings- c.q. oriëntatiefase.

Hierdoor raken burgers meer betrokken bij de politieke besluitvorming en kunnen zij beter participeren.

Wij zijn blij dat het college het voorstel van het Mediafonds Delft als uitgangspunt voor haar onderzoekingen heeft genomen. Het college is positief gestemd over een deel van ons voorstel: onderzoeksjournalistiek. Dat juichen wij toe. Onderzoeksjournalistiek verbetert de kwaliteit van de journalistiek.

Van het tweede deel, een professioneel opgezet onafhankelijk persbureau dat aan de bestaande media dagelijks nieuws levert over de politieke besluitvorming in Delft, is het college minder gecharmeerd.

Dat is om meerdere redenen spijtig, want:
1. Onderzoeksjournalistiek levert verdieping op, maar mist een fundamentele eigenschap van de journalistieke waakhondfunctie, namelijk het structureel, consequent volgen van de politieke besluitvorming en het frequent (dagelijks) verslag hiervan doen.

2. Onderzoeksjournalistiek is pas echt effectief als het gekoppeld is aan basale, dagelijkse politieke nieuwsverslaggeving. Dit stelt ook het Stimuleringsfonds van de Journalistiek.

Graag vermelden wij dat ondersteuning door de gemeente van een lokaal persbureau niet tot concurrentievervalsing zal leiden. Alle actieve media van Delft ondersteunen ons voorstel. Zij hebben uitgesproken gebruik te willen en te zullen maken van de geproduceerde producten.

Evenmin betreft het een experiment. Het voorgestelde model waarin een redactie op basis van een statuut onafhankelijk opereert van de financier is in de pers zeer gebruikelijk.

Wij vragen u daarom de afweging dat het college maakt in zijn brief van 14 april 2020 te herzien en gelden vrij te maken voor zowel onderzoeksjournalistiek als een lokale dagelijkse nieuwsvoorziening.
Dit lijkt ons een buitengewone kans voor de gemeente Delft om een eigen verantwoordelijke koers te varen en de al jarenlang gaande verschraling van de journalistiek een halt toe te roepen. Juist in deze moeilijke coronatijd. Wij vragen u: neem uw verantwoordelijkheid om de lokale democratie te versterken met een volwaardige lokale journalistiek.