Mediafonds Delft

Reglement Onderzoeksjournalistiek Mediafonds Delft

In het Reglement Onderzoeksjournalistiek Mediafonds Delft staat beschreven wat onder onderzoeksjournalistiek dient te worden verstaan en wie aanvragen kunnen doen voor de financiering van onderzoeksjournalistieke projecten. Daarnaast staat beschreven wat de criteria  zijn waaraan ingediende voorstellen voor onderzoeksjournalistieke projecten worden getoetst.

I. Doel
Het Mediafonds Delft (MFD) wil kwalitatief goede, onafhankelijke lokale journalistiek bevorderen om zo inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Delft en omstreken beter te informeren over maatschappelijk relevante, lokale onderwerpen. Goed geïnformeerde burgers en organisaties kunnen volwaardig deelnemen aan het democratisch proces en hun rol spelen als mede-vormgever van de participatiesamenleving. Dit versterkt de lokale democratie.

II. Definitie onderzoeksjournalistiek
In deze regeling wordt verstaan onder
1. onderzoeksjournalistiek: kritisch en diepgravend journalistiek onderzoek,
a. dat wordt uitgevoerd op basis van een onafhankelijk geformuleerde onderzoeksvraag (waarmee vooral bedoeld wordt dat de opzet is om langs journalistieke weg iets te onderzoeken, anders dan aan te tonen) en met toepassing van specifiek onderzoeksjournalistieke methoden;
b. dat beoogt feiten en verbanden bloot te leggen die apart of in hun samenhang nog niet zichtbaar waren;
c. waarbij een zeker algemeen maatschappelijk belang in het geding is.
2. regionaal en lokaal niveau: een niet landelijk aaneengesloten geografisch gebied met een taalkundige, culturele, demografische of institutionele samenhang.

III. Doelgroep
Rechtspersonen en natuurlijke personen met aantoonbare journalistieke ervaring dan wel aantoonbare journalistieke kwaliteiten en vaardigheden kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

IV. Toetsingscriteria aanvragen
Voor een bijdrage uit het Mediafonds Delft worden de aanvragen door de stichting beoordeeld op:

1. Journalistieke kwaliteit en diepgang
De aanvrager beschikt over aantoonbare journalistieke ervaring dan wel aantoonbare journalistieke vaardigheden, hanteert de normen van de journalistieke beroepsethiek en kwaliteit en werkt vanuit de journalistieke beginselen (o.a. hoor en wederhoor, onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig in berichtgeving, analyse en opinie). Anonieme bronnen worden alleen gebruikt als het algemeen belang dat vraagt en als er meer bronnen zijn. Vraagstelling, onderzoek en resultaat moeten onderling samenhangend zijn. Het project moet voldoen aan de definitie van onderzoeksjournalistiek zoals beschreven in artikel II.

2. Relatie onderwerp met Delft en/of de Delftse regio
Het voorgenomen product levert een journalistieke verdiepingsslag op een onderwerp in de Delftse samenleving dat actueel en maatschappelijk relevant is. Voor onderwerpen die betrekking hebben op de regio, geldt dat er een duidelijk verband met Delft moet zijn en dat het onderwerp relevant is voor een grote groep inwoners van en/of bedrijven en instellingen in Delft. De journalistieke berichtgeving en informatie bevorderen – voor zover van toepassing – de communicatie met en tussen betrokken personen en instanties in de regio.

3. Maatschappelijke relevantie en actualiteit
Het onderwerp legt belangrijke en nieuwe feiten, samenhangen en verbanden bloot. Het geeft de inwoners van Delft en omgeving meer inzicht in een (nieuwe) maatschappelijke ontwikkeling of maatschappelijk probleem. Het onderwerp bevordert aandacht voor en betrokkenheid bij de politieke besluitvorming in Delft. De journalistieke berichtgeving en informatie dragen bij aan het lokale politiek-maatschappelijk debat.

4. Betrokkenheid bestaande lokale media en aanwezigheid redactiestatuut
Bij de aanvraag en publicatie zijn bij voorkeur één of meer bestaande lokale media betrokken. Crossmediale uitingen en nieuwe samenwerkingen met één of meer media zijn wenselijk. De aanvrager en/of de lokale mediumpartner werkt conform een redactiestatuut dat de journalistieke onafhankelijkheid en kwaliteit garandeert. Een lokale krant of zzp’er kan bijvoorbeeld samenwerken met een regionale krant, een omroep of commercieel mediabedrijf met bovenlokaal bereik. 

5. Vorm van het product
In principe komen alle vormen van publicatie, in digitale, audiovisuele dan wel gedrukte vorm in aanmerking mits zij voldoen aan de voor het gebruikte medium geldende normen voor een professionele publicatie.

6. Open publicatie
Het gerealiseerde journalistieke product wordt uiterlijk twaalf (12) uur na het verschijnen van de eventueel betaalde uitgave vrij en zonder kosten (digitaal) openbaar gemaakt. Aanvrager draagt er zorg voor dat de publicatie(s) uiterlijk negen (9) maanden na de officiële toekenning van de aanvraag wordt/worden gepubliceerd. Bij iedere publicatie dient te worden vermeld dat deze is gerealiseerd met een financiële bijdrage vanuit het Mediafonds Delft. Publicaties worden eveneens bereikbaar gemaakt via een link op de site van het Mediafonds Delft.

7. Overig
Het bevorderen van nieuw talent, innovatie en/of samenwerking is een extra aanbeveling.

V. Subsidie aanvragen
Per jaar zijn er zes aanvraagrondes. Rondes gaan alleen door indien het jaarlijkse subsidieplafond nog niet is bereikt. Indien bij honorering van alle aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, is de mate waarin een aanvraag naar het oordeel van het bestuur aan de doelstelling van het fonds voldoet, bepalend voor prioriteitstelling en de hoogte van de subsidietoekenning.
De aanvragen worden per aanvraagronde gebundeld en tegelijkertijd beoordeeld op de mate waarin zij voldoen aan de criteria zoals deze in paragraaf IV zijn genoemd.
Aanvragen dienen uiterlijk op één van de volgende data te worden ingediend: 9 januari 2023 (de overige data voor aanvragen in 2023 worden in januari gepubliceerd), om 12.00 uur. Eerder indienen is uiteraard mogelijk. U dient een aanvraag in door het ingevulde aanvraagformulier en overige documenten  te mailen naar info@mediafondsdelft.nl. De aanvraag wordt binnen uiterlijk zes weken afgehandeld. Aanvragen dienen te worden ingediend via het  aanvraagformulier op deze site. Vooroverleg (per telefoon of mail) is mogelijk zonder dat het Mediafonds Delft zich op enigerlei wijze vastlegt.
Een eventuele nadere inhoudelijke toelichting op de aanvraag bestaat uit maximaal één A4. Hier kan eventueel nadere informatie worden gegeven over met welk lokaal medium en/of welke maatschappelijke organisatie wordt samengewerkt, hoe, en tot welke publicatie(s) dit leidt en wat de tijdsplanning is.
Bij de aanvraag moet ook een gespecificeerde begroting en een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten ten behoeve van het journalistieke product worden ingediend. Het dekkingsplan bevat een opgave van mogelijk elders aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten onder vermelding van de stand van zaken daarvan.
Op verzoek van het Mediafonds Delft verstrekt de aanvrager een link naar eerder journalistiek werk. Bij aanvragen van € 10.000,- en hoger zal de aanvrager worden uitgenodigd voor een mondelinge pitch. Per jaar kunnen aanvragen van meer aanvragers en/of verschillende aanvragen van eenzelfde aanvrager worden gehonoreerd.

VI. Vergoeding kosten
Het Mediafonds Delft vergoedt kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, inclusief reis-, verblijf- en onderzoekskosten. Bij dienstverband bij een medium, betaalt dat medium naar rato van het dienstverband 50% van de kosten.
Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 20.000,- per aanvraag.
Matching van kosten met een ander fonds/medium is een pré, maar geen voorwaarde.
Niet in aanmerking voor vergoeding komen:
– kosten die gemaakt en betaald zijn voor het indienen van de aanvraag
– kosten gemaakt voor de aanschaf van apparatuur (bijvoorbeeld camera, o.i.d.)
– onvoorziene kosten.

VII. Gronden voor afwijzing
Een subsidie kan worden afgewezen
1. indien de aanvraag niet aan de onder IV genoemde criteria voldoet, of
2. de activiteit ook zonder subsidie kan worden gerealiseerd, of
3. een min of meer vergelijkbare publicatie, als waarvoor subsidie wordt aangevraagd, al beschikbaar is, of
4. de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de
beoogde resultaten van het project, of
5. het project naar oordeel van het beoordelingscommissie in
organisatorische, financiële of technische zin niet haalbaar is, of
6. het subsidieplafond van het betreffende jaar is bereikt.
De afwijzing bevat een korte motivering van de beslissing. Beroep is niet mogelijk. Na afwijzing kan de indiener bij (een van) de volgende ronde(n) een nieuw, aangepast voorstel indienen. 

VIII. Uitbetaling en verantwoording subsidie
Eventuele veranderingen qua inhoud en vorm van publicatie van het journalistieke project worden altijd tussentijds aan de commissie gerapporteerd. In alle gevallen ontvangt het Mediafonds Delft het journalistieke product binnen een dag na publicatie digitaal voor open plaatsing op de eigen website.
1. Subsidies tot € 5.000 worden 100% uitbetaald als voorschot. Het bestuur kan de aanvrager verzoeken om aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is bedoeld, zijn verricht en dat is voldaan aan het afgesproken journalistieke resultaat.
2. Bij subsidies vanaf € 5000 tot € 20.000 wordt 50% als voorschot betaald. Halverwege de looptijd van het project laat de aanvrager middels een tussentijds inhoudelijk en financieel verslag de voortgang zien. Na goedkeuring daarvan door de commissie wordt het resterende deel van de subsidie verstrekt. Deze beoordeling kan worden uitgevoerd door een door het Mediafonds Delft aangestelde programmeur/regisseur Onderzoeksjouralistiek. De subsidieontvanger levert uiterlijk 1 maand na de journalistieke publicatie een inhoudelijk verslag over de verrichte activiteiten, alsmede een financieel verslag van de aan de verrichte activiteiten verbonden uitgaven. Indien de subsidieontvanger niet voldoet aan de in de eigen aanvraag genoemde doelen en termijnen, zal het Mediafonds Delft de subsidie terugvorderen.

IX. Hardheidsclausule
De beoordelingscommissie kan, in bijzondere gevallen, één of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken